iisi Bar

Dui hesch nu kä Baar fir diis Geburtstagsfäst oder susch ä grobi Chilbi? Käs Problem!  Iisi Bar chamä problemlos mietä.

Fir Afragä chasch dich gärä bi iisem Präsi mäldä.


Andreas Schrackmann

Tel 079 376 97 41

info@chieferschuettler.ch